info prev up next book cdrom email home

Tschebyshev

An alternative spelling of the name ``Chebyshev.''

See also Chebyshev Approximation Formula, Chebyshev Constants, Chebyshev Deviation, Chebyshev Differential Equation, Chebyshev Function, Chebyshev-Gauss Quadrature, Chebyshev Inequality, Chebyshev Integral, Chebyshev Phenomenon, Chebyshev Polynomial of the First Kind, Chebyshev Polynomial of the Second Kind, Chebyshev Quadrature, Chebyshev-Radau Quadrature, Chebyshev-Sylvester Constant
© 1996-9 Eric W. Weisstein
1999-05-26